Triết học Trung Hoa gặp gỡ Khoa học hiện đại: KH Free 8 tuần, Đại học British Columbia


Photo: Alamy


Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho người học một sự dẫn nhập kỹ lưỡng về tư tưởng Trung Quốc cổ đại (trước năm 221 TCN), ý nghĩa đương đại của nó và vai trò của tôn giáo đối với sự phát triển của con người.

Các chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận bao gồm: lý tưởng về hành động mà không cần nỗ lực - wu-wei (vô vi), hay sự nghịch lý về cách người ta cố gắng mà không cố gắng, các kỹ thuật chánh niệm và tu luyện bản thân, những mô hình về bản thân và xã hội, mối tương quan giữa lý trí so với cảm xúc, sự tin tưởng và hợp tác của con người, các cấu trúc và tác động của các lý tưởng chính trị và tâm linh khác nhau.

Thời kỳ này của lịch sử Trung Quốc chứng kiến ​​sự hình thành của tất cả các trường phái tư tưởng bản địa lớn của Trung Quốc (Nho gia, Đạo gia, Mặc gia và Pháp gia), từ đó có tác động đến sự phát triển của lịch sử văn hóa Đông Á mà người ta vẫn còn cảm thấy cho đến ngày nay.